فرصت

به طور میانگین 5 روز

پروپوزال

به طور میانگین 8 روز

مذاکره

به طور میانگین 15 روز

قرارداد نهایی

به طور میانگین 20 روز

70%

نرخ تعامل

40

هزینه به‌ازای لید(میلیون ریال)

200

هزینه جذب(نفر میلیون ریال)

32%

نرخ ریزش

30,000

کل بازدید(80%)

500

کل تماس ها(20%)