18 روز

میانگین طول چرخه فروش

طول چرخه فروش

400

تعداد کل مشتری

95

تعداد مشتری وفادار

3000

کل(میلیارد یال)

1500

میانگین(میلیارد ریال)