طراحی داشبورد منابع انسانی

داشبورد مدیران

طراحی داشبورد منابع انسانی چگونه است؟

در عصر حاضر و با رقابتی شدن فضای کسب و کار، رقابت شدیدی میان سازمان های مختلف در هر زمینه ای به وجود آمده و برای این که شرکتی بتواند در این فضای رقابتی شدید زنده بماند حتما می بایستی از داشبورد منابع انسانی و تکنولوژی های مربوط به آن استفاده کند.