رضایت نامه

داستان موفقیت های شرکت داده پردازان کوشای پاسارگاد در حوزه هوش تجاری

عنوان سازمان / شرکت

سال

موضوع پروژه

وزارت جهاد کشاورزی

۱۳۹۴-۱۳۹۵

 

طراحی داشبورد وزیر محترم + انباره داده + جمع آوری اطلاعات (نرم افزار رامیکس)

 

وزارت راه و شهر سازی

 

۱۳۹۴-۱۳۹۵

 

طراحی داشبورد وزیر محترم + انباره داده + جمع آوری اطلاعات (نرم افزار رامیکس)

 

مخابرات استان تهران

 

۱۳۹۴-۱۳۹۵

 

طراحی داشبورد ASDL + ناظر پروژه  انباره داده

 

 (نرم افزار کلیک ویو)

 

آموزش پرورش استان تهران

 

۱۳۹۳

 

طراحی داشبورد

 

 (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت آب منطقه ای تهران

 

۱۳۹۳

 

طراحی داشبورد سد های استان تهران

 

 (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت کشتیرانی ج ا ا

 

۱۳۸۸

 

نرم افزار گزارش ساز

 

شرکت کشتیرانی ج ا ا

 

۱۳۹۳

 

طراحی داشبورد (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت کشتیرانی ج ا ا

 

۱۳۹۵

 

طراحی داشبورد  (نرم افزار کلیک ویو)

 

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

 

۱۳۹۳

 

طراحی داشبورد (نرم افزار رامیکس)

 

پژوهشکده پلیمر و پترو شیمی ایران

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت بیمه آتیه (آتیه سازان حافظ)

 

۱۳۹۵

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان

 

۱۳۹۴

 

طراحی داشبورد شاخص های توانیر + انباره داده + جمع آوری اطلاعات (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت توزیع نیروی برق البرز

 

۱۳۹۵

 

طراحی داشبورد شاخص های توانیر + انباره داده + جمع آوری اطلاعات (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

 

۱۳۹۵

 

طراحی داشبورد شاخص های توانیر + انباره داده + جمع آوری اطلاعات (نرم افزار کلیک ویو)

 

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

۱۳۹۵

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده

 

(نرم افزار کلیک ویو)

 

صندوق نوآوری و شکوفایی

 

۱۳۹۴

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت سایپا یدک

 

۱۳۹۵

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده

 

 (نرم افزار کلیک ویو)

 

شرکت سایپا یدک

 

۱۳۹۵

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت اینترنتی رسپینا

 

۱۳۹۴

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده

 

 (نرم افزار کلیک ویو)

 

شرکت پخش پگاه تهران

 

۱۳۹۴

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده

 

 (نرم افزار کلیک ویو)

 

شرکت پخش پگاه شیراز

 

۱۳۹۴

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده

 

(نرم افزار کلیک ویو)

 

شرکت پخش دارویی اکسیر

 

۱۳۹۳

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده

 

 (نرم افزار کلیک ویو)

 

شرکت تدبیر کالای جم

 

۱۳۹۴

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده

 

(نرم افزار کلیک ویو)

 

شرکت زرین ایگل

 

۱۳۹۴

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده

 

 (نرم افزار کلیک ویو)

 

شرکت پمپ ایران تبریز

 

۱۳۹۳

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده (نرم افزار کلیک ویو)

توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

 

۱۳۹۳

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده گزارش ساز

سایپا یدک

 

۱۳۹۴

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده گزارش ساز

ISQI

 

۱۳۹۵

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده گزارش ساز رامیکس

پتروشیمی مارون

 

۱۳۹۵

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده گزارش ساز