رضایت نامه

داستان موفقیت های شرکت داده پردازان کوشای پاسارگاد در حوزه هوش تجاری

عنوان سازمان / شرکت

سال

موضوع پروژه

وزارت جهاد کشاورزی

1394-1395

 

طراحی داشبورد وزیر محترم + انباره داده + جمع آوری اطلاعات (نرم افزار رامیکس)

 

وزارت راه و شهر سازی

 

1394-1395

 

طراحی داشبورد وزیر محترم + انباره داده + جمع آوری اطلاعات (نرم افزار رامیکس)

 

مخابرات استان تهران

 

1394-1395

 

طراحی داشبورد ASDL + ناظر پروژه  انباره داده

 

 (نرم افزار کلیک ویو)

 

آموزش پرورش استان تهران

 

1393

 

طراحی داشبورد

 

 (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت آب منطقه ای تهران

 

1393

 

طراحی داشبورد سد های استان تهران

 

 (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت کشتیرانی ج ا ا

 

1388

 

نرم افزار گزارش ساز

 

شرکت کشتیرانی ج ا ا

 

1393

 

طراحی داشبورد (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت کشتیرانی ج ا ا

 

1395

 

طراحی داشبورد  (نرم افزار کلیک ویو)

 

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

 

1393

 

طراحی داشبورد (نرم افزار رامیکس)

 

پژوهشکده پلیمر و پترو شیمی ایران

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت بیمه آتیه (آتیه سازان حافظ)

 

1395

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان

 

1394

 

طراحی داشبورد شاخص های توانیر + انباره داده + جمع آوری اطلاعات (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت توزیع نیروی برق البرز

 

1395

 

طراحی داشبورد شاخص های توانیر + انباره داده + جمع آوری اطلاعات (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

 

1395

 

طراحی داشبورد شاخص های توانیر + انباره داده + جمع آوری اطلاعات (نرم افزار کلیک ویو)

 

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

1395

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده

 

(نرم افزار کلیک ویو)

 

صندوق نوآوری و شکوفایی

 

1394

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت سایپا یدک

 

1395

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده

 

 (نرم افزار کلیک ویو)

 

شرکت سایپا یدک

 

1395

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده (نرم افزار رامیکس)

 

شرکت اینترنتی رسپینا

 

1394

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده

 

 (نرم افزار کلیک ویو)

 

شرکت پخش پگاه تهران

 

1394

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده

 

 (نرم افزار کلیک ویو)

 

شرکت پخش پگاه شیراز

 

1394

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده

 

(نرم افزار کلیک ویو)

 

شرکت پخش دارویی اکسیر

 

1393

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده

 

 (نرم افزار کلیک ویو)

 

شرکت تدبیر کالای جم

 

1394

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده

 

(نرم افزار کلیک ویو)

 

شرکت زرین ایگل

 

1394

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده

 

 (نرم افزار کلیک ویو)

 

شرکت پمپ ایران تبریز

 

1393

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده (نرم افزار کلیک ویو)

توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

 

1393

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده گزارش ساز

سایپا یدک

 

1394

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده گزارش ساز

ISQI

 

1395

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده گزارش ساز رامیکس

پتروشیمی مارون

 

1395

 

طراحی داشبورد + مشاور انباره داده گزارش ساز