مشتریان شرکت داده پردازان کوشای پاسارگاد

نرم افزار گزارش ساز و داشبورد اطلاعاتی مدیران رامیکس RAMIX

فهرست مشتریان شرکت داده پردازان کوشای پاسارگاد

آنالیز گزارش های دوره ای
گزارش ساز پویا و مبتنی بر وب
گزارش ساز مدیریتی
داشبورد مدیران
گزارش ساز تحت وب
گزارش ساز پویا با قابلیت به روز رسانی خود کار

گزارش مدیرتی
گزارش ساز فصلی
گزارشات دوره ای
گزارش مدیرتی
گزارش ساز فصلی
گزارشات دوره ای

نقشه عای تحت وب
google analytics
تجمیع داده ها سازمان
یکپارچه سازی داده ها
ساخت انباره  داده
google analytics

به روز رسانی خود کار داده های سازمانی
داشبورد آنالیزی داده سازمان
داشبورد اطلاعاتی آنلاین
گزارش ساز پویا
آنالیز داده های سازمان
سر جمع اطلاعاتی

ابزار یکپارچه سازی داده
داشبورد dev experss
فرم ساز پویا
فرم های جمع اوری اطلاعات
گزارش ساز مدیریتی
نقشه های مبتنی بر GIS

نقشه های انالیزی مدیریتی
گزارشات پویا مدیریتی
سیستم ساز
ابزار مدیران
داشبورد ساز مدیران
نمودار های پویا