فیلم جلسه دمو

فیلم جلسه دمو نرم افزار گزارش ساز و داشبورد مدیریتی رامیکس
  • معرفی محیط نرم افزار
  • معرفی نحوه اتصال به بانک های اطلاعاتی
  • معرفی نحوه طراحی گزارشات و داشبورد هاداشبورد مدیران

  • دلایل نیاز سازمان به نرم افزار گزارش ساز مدیریتی رامیکس
  • پیش نیاز های سازمانی
  • معماری نرم افزار
  • قابلیت های کلیدی و کاربردی نرم افزار

داشبورد مدیران

نرم افزار داشبورد مدیریتی

نرم افزار گزارش ساز

نرم افزار هوش تجاری