پیاده سازی پروژه برنامه ریزی استراتژیک به وسیله نرم افزار رامیکس

با استفاده از ماژول برنامه ریزی استراتژی در نرم افزار این امکان وجود دارد که مدل برنامه ریزی استراتژیک خود را در نرم افزار وارد نمایید و در دوره های زمانی خاص شاخص های سازمان را با اتصال اتوماتیک به سنجه های اطلاعاتی در دیتابیس ها ی مختلف پایش نمایید .
قابلیت های ماژول BSC :
تعریف چشم انداز
تعریف مقاصد
تعریف راهبرد
تعریف شاخص (KR-KPI-PI)
فرم تعیین برنامه شاخص در دوره
فرم جمع آوری اطلاعات سنجه های غیر مکانیزه به وسیله فرم ساز سیستم رامیکس
تعریف سنجه ها
واکشی اتوماتیک سنجه ها از دیتابیس های مبدا
تعریف فرمول محاسبه شاخص با توجه به سنجه ها
تعریف دوره های ارزیابی
تعریف واحد های سازمانی
تخصیص شاخص ها به واحد های سازمانی
و ….
داشبورد سلسه مراتبی برنامه ریزی استراتژی (تحقق اهداف از لایه چشم انداز تا شاخص)
داشبورد تحقق واحد های سازمان در استراتژی ها (سهم مشارکت در تحقق)
داشبورد عملیاتی تحقق شاخص ها

داشبورد مدیران