پیاده سازی پروژه برنامه ریزی استراتژیک به وسیله نرم افزار رامیکس