فیلم جلسه دمو

فیلم جلسه دمو نرم افزار گزارش ساز و داشبورد ساز مدیریتی رامیکس
 • هفت مدل خروجی نمایشی اطلاعات
 • امکان دسته بندی بصورت درختواره گزارشات و دسترسی به گروه کاربران
 • امکان تعیین سطوح دسترسی مبتنی به اطلاعات Row Level Permission (هرکسی اطلاعات مربوط به خودش را ببیند)
 • قابلیت فرمول نویسی مبتنی بر TSQL پارامتریک
 • (امکان ارسال پارامتر بین گزارشات و داشبورد ها (طراحی پورتال آماری
 • فرم ساز حرفه ای برای طراحی انواع فرم های جمع آوری اطلاعات با هدف تکمیل گزارشات


داشبورد مدیران

 • دلایل نیاز سازمان به نرم افزار گزارش ساز مدیریتی رامیکس
 • پیش نیاز های سازمانی
 • معماری نرم افزار
 • قابلیت های کیلدی و کاربردی نرم افزار
 • و…

داشبورد مدیران

نرم افزار داشبورد مدیریتی

نرم افزار گزارش ساز

نرم افزار هوش تجاری