انواع هوش مدیریتی

هوش مدیریتی چیست؟

هوش مدیریتی چیست؟

طی تحقیقات به عمل آمده افراد مختلف دارای هوش های متفاوتی هستند و هر شخصی در چیزی استعداد دارد. یک مدیر در صنعت و حوزه کاری خود بایستی از هوش مدیریتی بالایی برخوردار باشد تا بتواند تمامی کارمندان سازمان را در کنار همدیگر جمع کند و از آن ها در جهت پیشبرد اهداف مدیریتی خود استفاده کند.