هوش تجاری (Business Intelligence)

هوش تجاری (Business Intelligence) چیست؟

آیا می دانید در بازار رقابتی و آشفته امروزی و با رشد سریع و سرسام آور فرآیندهای تکنولوژی دست یابی به علومی نوین هم چون هوش تجاری (Business Intelligence) از اهمیت زیادی برخوردار است و باعث می شود در این اوضاع پا به پای رقیبان خود گام برداریم.