تبدیل تاریخ شمسی به میلادی–میلادی به شمسی– میلادی به قمری در Sql Server 2005-2008R2-2012

با کمی جستجو در اینترنت مشاهده خواهید کرد که توابع زیادی برای تبدیل تاریخ وجود دارد اما برخی از آن‌ها یا کامل نیستند و یا اشکالاتی دارند. در این پست توابع تبدیل تاریخ شمسی به میلادی، میلادی به شمسی  و میلادی به قمری را در کنار هم قرار داده‌‌ام. در نهایت نیز یک تابع جهت بدست آوردن سن افراد از تاریخ تولدشان معرفی شده است.
لازم به ذکر است که تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی توسط آقای رضا راد نوشته شده است.
تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی

Create FUNCTION [dbo].[GregorianToPersian]
(
@Date varchar(10)
)
RETURNS varchar(10)
AS
BEGIN
    DECLARE @ResultVar varchar(10)

declare @Year int
declare @Month int
declare @Day int
declare @PersianYear int
declare @PersianMonth int
declare @PersianDay int
declare @StartMonthGregorianDateInPersianCalendar int=10
declare @StartDayGregorianDateInPersianCalendar int=11

set @Year=convert(int,substring(@Date,1,4))
set @Month=convert(int,substring(@Date,6,2))
set @Day=convert(int,substring(@Date,9,2))
declare @GregorianDayIndex int=0

if(dbo.IsLeapYear(@Year)=1)
set @StartDayGregorianDateInPersianCalendar=11
else
if(dbo.IsLeapYear(@Year-1)=1)
set @StartDayGregorianDateInPersianCalendar=12
else
set @StartDayGregorianDateInPersianCalendar=11
declare @m_index int=1
while @m_index<=@Month-1
begin
set @GregorianDayIndex=@GregorianDayIndex+dbo.NumberOfDaysInMonthGregorian(@Year,@m_index)
set @m_index=@m_index+1
end
set @GregorianDayIndex=@GregorianDayIndex+@Day

if(@GregorianDayIndex>=80)
begin
set @PersianYear=@Year-621
end
else
begin
set @PersianYear=@Year-622
end

declare @mdays int
declare @m int
declare @index int=@GregorianDayIndex
set @m_index=0
while 1=1
begin
if(@m_index<=2)
set @m=@StartMonthGregorianDateInPersianCalendar+@m_index
else
set @m=@m_index-2

set @mdays=dbo.NumberOfDayInMonthPersian(@Year,@m)
if(@m=@StartMonthGregorianDateInPersianCalendar)
set @mdays=@mdays-@StartDayGregorianDateInPersianCalendar+1

if(@index<=@mdays)
begin
set @PersianMonth=@m
if(@m=@StartMonthGregorianDateInPersianCalendar)
set @PersianDay=@index+@StartDayGregorianDateInPersianCalendar-1
else
set @PersianDay=@index
break
end
else
begin
set @index=@index-@mdays
set @m_index=@m_index+1
end
end

set @ResultVar=
convert(varchar(4),@PersianYear)+’-‘+
right(‘0’+convert(varchar(2),@PersianMonth),2)+’-‘+
right(‘0’+convert(varchar(2),@PersianDay),2)

— Return the result of the function
RETURN @ResultVar

END


Create FUNCTION [dbo].[IsLeapYear]
(
@Year int
)
RETURNS bit
AS
BEGIN
DECLARE @ResultVar bit

if @Year % 400 = 0
Begin
set @ResultVar=1
end
else if @Year % 100 = 0
Begin
set @ResultVar=0
end
else if @Year % 4 = 0
Begin
set @ResultVar=1
end
else
Begin
set @ResultVar=0
end

RETURN @ResultVar

END

Create FUNCTION [dbo].[NumberOfDayInMonthPersian]
(
@Year int,
@Month int
)
RETURNS int
AS
BEGIN

DECLARE @ResultVar int
if(@Month<=6)
set @ResultVar=31
else
if(@Month=12)
if(dbo.IsLeapYear(@Year-1)=1)
set @ResultVar=30
else
set @ResultVar=29
else
set @ResultVar=30

RETURN @ResultVar

END

Create FUNCTION [dbo].[NumberOfDaysInMonthGregorian]
(
@Year int
,@Month int
)
RETURNS int
AS
BEGIN

DECLARE @ResultVar int
if(@Month<>2)
begin
set @ResultVar=30+((@Month + FLOOR(@Month/8)) % 2)
end
else
begin
if(dbo.IsLeapYear(@Year)=1)
begin
set @ResultVar=29
end
else
begin
set @ResultVar=28
end
end

RETURN @ResultVar

END

 

تابع تبدیل تاریخ شمسی به میلادی

Create FUNCTION [dbo].[ShamsitoMiladi](@DateStr varchar(10))

RETURNS DATE

AS 

BEGIN

   declare @YYear int,@MMonth int,@DDay int,@epbase int,@epyear int,@mdays int,@persian_jdn int,@i int,

   @j int,@l int,@n int,@TMPRESULT varchar(10),@IsValideDate int,@TempStr varchar(20),@TmpDateStr varchar(10)

   SET @i=charindex(‘/’,@DateStr)

   IF LEN(@DateStr) CHARINDEX(‘/’, @DateStr,CHARINDEX(‘/’, @DateStr,1)+1) = 4

   BEGIN

     IF ( ISDATE(@TmpDateStr) =1 ) 

       RETURN @TmpDateStr

     ELSE            

        RETURN NULL

   END

   ELSE

     SET @TmpDateStr = @DateStr

   IF ((@i<>0) and

        (ISNUMERIC(REPLACE(@TmpDateStr,‘/’,))=1) and

        (charindex(‘.’,@TmpDateStr)=0))

   BEGIN

       SET @YYear=CAST(SUBSTRING(@TmpDateStr,1,@i1) AS INT)

                IF ( @YYear< 1300 )

                      SET @YYear =@YYear + 1300

                IF @YYear > 9999

                  RETURN NULL

                                SET @TempStr= SUBSTRING(@TmpDateStr,@i+1,Len(@TmpDateStr))

                                SET @i=charindex(‘/’,@TempStr)

        SET @MMonth=CAST(SUBSTRING(@TempStr,1,@i1) AS INT)

        SET @MMonth=@MMonth— -1

        SET @TempStr= SUBSTRING(@TempStr,@i+1,Len(@TempStr))  

        SET @DDay=CAST(@TempStr AS INT)

       SET @DDay=@DDay— – 1

        IF ( @YYear >= 0 )

                     SET @epbase = @YYear 474

                 Else

                     SET @epbase = @YYear 473

                 SET @epyear = 474 + (@epbase % 2820)

        IF (@MMonth <= 7 )

                       SET @mdays = ((@MMonth) 1) * 31

        Else

            SET @mdays = ((@MMonth) 1) * 30 + 6

            SET @persian_jdn =(@DDay)  + @mdays + CAST((((@epyear * 682) 110) / 2816) as int)  + (@epyear 1) * 365  +  CAST((@epbase / 2820)  as int ) * 1029983  + (1948321 1)

        IF (@persian_jdn > 2299160)

         BEGIN

            SET @l = @persian_jdn + 68569

            SET @n = CAST(((4 * @l) / 146097) as int)

            SET @l = @l   CAST(((146097 * @n + 3) / 4) as int)

            SET @i =  CAST(((4000 * (@l + 1)) / 1461001) as int)

            SET @l = @l CAST( ((1461 * @i) / 4) as int) + 31

            SET @j =  CAST(((80 * @l) / 2447) as int)

            SET @DDay = @l CAST( ((2447 * @j) / 80) as int)

            SET @l =  CAST((@j / 11) as int)

            SET @MMonth = @j + 2 12 * @l

            SET @YYear = 100 * (@n 49) + @i + @l

         END

                SET @TMPRESULT=Cast(@MMonth as varchar(2))+‘/’+CAST(@DDay  Varchar(2))+‘/’+CAST(@YYear as varchar(4)) 

                RETURN Cast(@TMPRESULT as varchar(10))

    END

    RETURN NULL     

END

 

از کوئری‌ زیر برای مشاهده نتیجه استفاده کنید.

select dbo.GregorianToPersian(‘1980/01/01’)

select dbo.ShamsitoMiladi(‘1358/10/11’)

تبدیل تاریخ میلادی به قمری

 

 

 

 

از دستور زیر برای تبدلی تاریخ میلادی به قمری استفاده کنید.

 

 

 

SELECT CONVERT (nvarchar(30),GETDATE(),130) as Date

 

برای بدست آوردن سن از دستور زیر استفاده کنید.

 

SELECT DateDiff(yy , (select  dbo.ShamsitoMiladi (‘1365/01/01) ), GetDate())

 

 

 

 

 

نرم افزار هوش تجاری , داشبورد مدیران , داشبورد مدیریتی , گزارش ساز , نرم افزار داشبورد

نرم افزار کلیک ویو ,آموزش کلیک ویو , هوش تجاری کلیک ویو , فیلم کلیک وی , دانلود کلیک ویو

نرم افزار مدیریت فرایند ها , مدیریت فرایند , سامانه ساز , پنجره واحد ,دولت الکترونیک , معماری سازمان , سیستم ساز

2 Responses to “تبدیل تاریخ شمسی به میلادی–میلادی به شمسی– میلادی به قمری در Sql Server 2005-2008R2-2012

 • با عرض سلام و خسته نباشی.
  مقدار متغیر @StartDayGregorianDateInPersianCalendar بجای 12 و 11 باید 22 و 21 باشه وگرنه برای تاریخ های 22 ماه 12 میلادی تا 30 ماه 12 میلادی خطا دار میشه. البته بسته به اینکه سال کبیسه باشه یا نه میتونه برای تاریخ های 21 ماه 12 میلادی تا 30 ماه 12 میلادی خطادار باشه.
  با تشکر.

 • سلام.
  به اشتباه گفته بودم که برای درست شدن تاریخ از 22 ماه 12 تا آخرش باید مقدار @StartDayGregorianDateInPersianCalendar از 11 و 12 به 21 و 22 تغییر بدین.
  احتیاج نیست به اونها دست بزنید و شرمنده از اینکه لدون دقت این رو گفتم.
  تنها یه تغییر کوچیک لازمه بدین تا این قضیه درست بشه اونهم اینه که توی فانکشن GregorianToPersian
  این خط رو
  if(@m=@StartMonthGregorianDateInPersianCalendar)
  به این خط تغییر بدین
  if(@m=@StartMonthGregorianDateInPersianCalendar) and @Month=1
  با تشکر و معذرت از اشتباه قبلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.