12-کار بر روی پارامتر های گزارش چاپی

نکات قسمت دوازدهم


  • شما می توانید در گزارشات چاپی پارامتر های فرستاده شده به گزارش را در درون همان گزارش نشان دهید بدین ترتیب زمانی که به عنوان مثال سرجمع فروش یک استان را در گزارش محاسبه می کنید می توان نام استان را در گزارش نشان داد .

مدت زمان : 39 : 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.