داده کاوی

روش اجرای داده کاوی

روش اجرای داده کاوی

داده کاوی از یک فلسفه همیشگی پیروی می کند و آن چیزی نیست جزء اتفاقات گذشته و تعمیم آن به آینده. این مساله در ارتباط با فضای کسب و کار و پیش بینی اتفاقاتی که قرار است در آینده بر روی فضای کسب و کار ما تاثیر بگذارد از اهمیت زیادی برخوردار است.