خدمات هوش تجاری و طراحی داشبورد اطلاعاتی

خدمات هوش تجاری و طراحی داشبورد اطلاعاتی

برای طراحی داشبورد های اطلاعاتی این سول مطرح است که از کجا شروع کنیم ؟ داشبورد ها بر چه مبنی...

18-منبع داده پارمتریک از نوع Lookup و افزودن توضیحات در قسمت پارامترها

18-منبع داده پارمتریک از نوع Lookup و افزودن توضیحات در قسمت پارامترها

نکات قسمت هجدهم در این فیلم آموزشی نحوه ساخت منبع داده پارمتریک از نوع Look Up توضیح داده شده است...