هوش تجاری

داشبورد مدیرتی

راه حلی کارآمد جهت ارائه گزارشات مدیریتی

بطور کلی در همه سازمانها و شرکتها، درخواست گزارش و اطلاعات از لایه مدیریت ارشد و به بالطبع تهیه و...

کابرد های هوش تجاری در انتخاب های پیش رو

هوش تجاری و انتخابات پیش رو

این روزها بساط آمار و تحلیل داده ها داغ است. از یکرو رقبای انتخاباتی با نقد وضع موجود سعی دارند...